PROGRAMOVÉ TÉMY

Prioritné body a ciele strany Priama Demokracia - PD, ktoré                   chceme presadiť aj prostredníctvom Vás!


1.  Funkčné referendum - jeho prvoradé presadzovanie do súčasného systému,

2.  Podpora štandardnej, tradičnej rodiny, kde bunku rodiny tvorí matka - žena a otec - muž,                 ochrana nenarodených detí,                                                                                                               3.  Zvýšenie min. mzdy, dôchodku, materského prídavku, rodičovského prídavku,                           4.  Strategické podniky - znovunadobudnutie do rúk štátu cez odkúpenie, alebo vyvlastnenie,       5.  Rovná 12% daň,                                                                                                                                   6.  Zníženie odvodového zaťaženie pre podnikateľov,                                                                           7.  Vystúpenie z NATO a presadenie vojenskej neutrality,                                                                   8.  Apelovať na zásadnú zmenu vo fungovaní EÚ, zjednotiť počty poslancov EP za každú krajinu,  9.  Zdravotníctvo zadarmo pre všetkých ťažko chorých ľudí - Lieky a liečba, následné                            doliečovanie,                                                                                                                                    10. Zdravotníctvo vrátiť znova do rúk štátu - štátne zdravotné zariadenia vrátiť do rúk štátu, teda aj       tie, ktoré dnes prevádzkujú súkromné spoločnosti, zároveň vytvorenie siete štátnych lekární,         ktoré budú umiestňované v každom štátnom zdravotnom zariadení,                                           11.  Sieť štátnych potravín - opatrenie pre zachovanie a zabezpečenie kvality potravín a ceny,               podpora domácej výroby a predajcov,                                                                                          12. Hmotná zodpovednosť politikov,                                                                                                    13. Ochrana životného prostredia a dbanie o možnosť využívania alternatívnych zdrojov,              14. Odmietnutie povinného prijímania migrantov, odmietnutie povinného prispievania na                       migrantov, vytvorenie modelu členských štátov EÚ, kde na báze dobrovoľnosti budú môcť               členské štáty EÚ podporiť obnovu zničených krajín ( v prípade, že by sa situácia vyhrotila do           extrému a EÚ by nám chcela nadiktovať niečo s čím nebudeme súhlasiť ako je tomu pri                   GLOBÁLNOM PAKTE OSN O MIGRÁCII, treba apelovať na vypísanie funkčného referenda, aby       ľudia povedali svoj konečný názor!)                                                                                               15. Podpora pedagogických a zdravotníckych zamestnancov v presadení vyšších platov, udržanie       našej vzdelanej pracovnej sily v krajine.

       My navrhujeme, predkladáme a Vy všetci môžete                                               rozhodnúť!


      (Pracovné tézy strany Priama demokracia - alebo 17 míľnikov k nášmu lepšiemu životu)


Vážení občania!

Slovenský štát si v súčasnosti neplní svoje základné funkcie a povinnosti a vo väčšine prípadov prenáša zodpovednosť len na občana. A tak občan nemá v štáte partnera, o ktorého by sa vedel oprieť, ktorý by mu pomohol v jeho ťažkej chvíli. Naša ekonomika je sprivatizovaná, vytunelovaná a pravdepodobne aj poriadne zadlžená a to aj napriek tomu, že nám prostredníctvom štátneho rozpočtu prezentujú ( to je zákon, ktorý pripravuje aj odsúhlasuje vláda! ) vynikajúce výsledky. Vzoprime sa novodobému otrokárskemu systému! Napravme chyby a prebudujme tento nezdravý systém! Na dosiahnutie zmeny však potrebujeme ľudí, v minulosti nezaťažených politikou ani korupčnými škandálmi!

Dávame vám verejný prísľub, že zavedieme politiku zdravého rozumu. Máme záväzok voči demokratickým zásadám, právnemu štátu, boju proti korupcii ale aj voči vládnej zodpovednosti. Tiež nám nebude chýbať česť, dôstojnosť a odvaha! Lebo odvaha je počiatkom slobody! Chceme pri našej práci využívať zodpovednosť a spravodlivosť! Chceme byť iní ako ostatní! Chceme slúžiť občanom! Chceme ľudí spájať, nie ich rozoštvávať! Sme proti okupácií ľudskej mysle a sme proti privlastňovaniu si rozhodovania o tom, čo majú ľudia počuť a vidieť. Sme proti tomu, že nad nami sú spôsobilejší ľudia, povolaní určovať, čo je pre naše uvažovanie vhodné a čo nie!

Naše pracovné tézy sú rôznorodé. Ale štát nemožno riadiť len čiastočne/ len vybraté témy, či činnosti. Všetky tieto zásahy štátu je potrebné vykonať súborne a komplexne. Len vtedy môžu mať pre náš život význam.

1. Funkčné referendum je naším prvoradým cieľom. Nástroje priamej demokracie predstavujú možnosti na obmedzenie silného a nebezpečného vplyvu straníckych centrál. Jeho presadenie do súčasného systému určuje podstatu priamej demokracie tým, že občania si umocnia vedomie, že moc pochádza práve od nich. U nás sa praktizuje parlamentná zastupiteľská demokracia, voliči disponujú neprenosným právom a výsadou vyberať spomedzi seba politikov za svojich zástupcov. Zároveň nemožno tvrdiť, že súčasné referendum je funkčné. Prepracujeme zákon o referende tak, aby zákon o ňom neobsahoval reštriktívne/obmedzujúce prvky, aby nebolo obmedzované napr. kvórom 350.000 zozbieraných podpisov a účasťou nadpolovičnej väčšiny všetkých voličov. Súčasné referendum je v praxi veľmi labilné, predražené a nápomocné len vládnucim stranám. Preto je u nás väčšinou neúspešné.

2. Stop novodobej gender/rodovej politike!Rodová ideológia prijíma princípy, že v sexualite neexistujú žiadne hranice. Povzbudzuje deti, aby sa pozerali nad rámec rodových stereotypov a začali s neobmedzeným skúmaním seba. Budeme podporovať štandardnú, tradičnú rodinu, kde základnú bunku štátu tvorí rodina, ktorú tvorí matka - žena a otec - muž. Podporíme zachovanie súčasnej legislatívy a vo vzťahu spolužitia partnerov rovnakého pohlavia podporíme zákonnú úpravu netradičných vzťahov najmä pri majetkovom vyrovnaní a dedení partnerov rovnakého pohlavia. Nové prvky rodovej politiky v tvare, v akom je prezentovaná v niektorých okolitých štátoch rezolútne odmietame. Záleží nám na základnej a najdôležitejšej bunke spoločnosti - rodine a plne stojíme za jej ochranou.

3. Sociálne zabezpečenie našich občanov je na nízkej úrovni. Prepracujeme sociálny systém tak, že zabezpečíme zvýšenie všetkých druhov dôchodkov, opatrovateľských a iných sociálnych príspevkov, materského prídavku a rodičovského prídavku. Slovenský ľud je usilovný, dokáže dostatočne naplniť štátny rozpočet a my prepracujeme prerozdeľovanie tak, aby občan dostal všetky peniaze, ktoré mu zo štátneho rozpočtu, patria. Vieme poskytnúť verejnú kontrolu štátneho rozpočtu prístupom k nemu cez internet. Vstup k štátnemu rozpočtu bude podmienený jednoduchými prístupovými podmienkami.

Vytvoríme ministerstvo rodiny, ktoré sa bude zaoberať plodnosťou, škôlkami, jasľami a bude pracovať na rozpočtovom systéme, ktorý bude zahŕňať viacpočetné rodiny. Lebo krajina, ktorá nerodí vlastné deti, je odsúdená na zánik. Chápeme, čo môže nášmu štátu pomôcť. A v žiadnom prípade to nie sú migranti, ani žiadne zhubné liberálne teórie.

Ministerstvo rodiny bude riešiť aj úskalia rómskej problematiky. V rámci nášho pudu sebazáchovy! Pozitívna diskriminácia a pestovanie pocitu, že štát sa má o nich postarať, vedie len k narastaniu ich asociálneho správania, nezodpovednosti za vlastné deti a kriminalite. Všetko sa ešte viac zhoršuje vďaka ich vysokej pôrodnosti. Pri súčasnom počte obyvateľov Slovenska ( 5,443 mil. ), tvoria rómski obyvatelia s počtom okolo 800. tisíc najväčšiu menšinovú časť obyvateľov. Predstavuje to takmer 15% z celkového počtu slovenských obyvateľov. Vyostrovanie napätia medzi Rómami a bielou majoritou jedného dňa prepukne do vážnych konfliktov. Pretože ak človeka izolujete od možnosti živiť sa prácou a od väčšinovej spoločnosti, jeho osobnosť sa totálne deformuje. Prestáva sa správať ako človek a nadobúda až kontúry debility. Už nie je schopný niesť zodpovednosť za svoj vlastný život. Na riešenie rómskej otázky idú obrovské peniaze, avšak odhadom sa až 90% týchto prostriedkov rozkradne ( na ministerstvách, miestnych samosprávach a organizáciami tretieho sektora ).

K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam zodpovedajúci počet, kvalita a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Hlavným cieľom riešenia problému štátnej populačnej politiky je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej rómskej populácie. Pozitívna diskriminácia pri rómskom obyvateľstve zlyhala ( vo forme koncepcie štátnej ochrany a politicky motivovanej štátnej sociálnej pomoci ) a tento typ selektívnej sociálnej pomoci bol vždy chápaný a realizovaný skôr ako uplácanie rómskej skupiny obyvateľstva s cieľom zabezpečiť si ich podporu, vďaku a nekonfliktné správanie. Táto forma sociálnej pomoci slúžila i slúži ako alibi a zásterka maskujúca skutočné príčiny nelichotivého a ľudsky nedôstojného postavenia a správania sa príjemcov tejto pomoci. Politika pozitívnej diskriminácie je ako každá iná forma diskriminácie nespravodlivá, pretože narúša a nerešpektuje jeden zo základných princípov demokratickej ústavy a právneho štátu - princíp rovnosti všetkých občanov pred zákonom. Preto je protiústavná a nedemokratická a ako taká nemá a nemôže mať miesto v modernej spoločnosti.

4. Strategické energetické podniky v každom sociálnom štáte vlastní štát. Zabezpečíme znovunadobudnutie podnikov s energiami do rúk štátu, či už cez odkúpenie, alebo vyvlastnenie. Aj mnohé iné prírodné zdroje majú patriť štátu - napr. voda, či liečivé pramene, preto prehodnotíme aj v týchto prípadoch ich prípadné súkromné vlastníctvo. K dosiahnutiu tohto cieľa opäť ponúkame občanom inštitút funkčného referenda. Nech občania rozhodnú sami, čo budeme vlastniť spoločne a čo necháme v rukách finančných skupín a oligarchov! Tak, ako prinášajú naše prírodné zdroje zisky im, tak môžu prinášať aj nám všetkým.

5. Budeme rokovať o rovnej dani, ktorú navrhneme nastoliť celoplošne na 12% . Všetci vieme, že DPH treba nahradiť spravodlivejšou daňou. Amorálnosť DPH je spojená s jej dlhotrvajúcim rozkrádaním a tak táto daň je zásadným a pretrvávajúcim problémom chudoby na Slovensku. Daň z pridanej hodnoty ( DPH ) parciálne zaťažuje koncovú cenu tovarov alebo služieb, o ktorú každý člen distribučného kanála pridal hodnotu. V podstate ide len o zvýšenie cien v distribučných kanáloch. Koncový spotrebiteľ zaplatí daň stanovenú štátom pre daný produkt. Ale daň štátu v konečnom dôsledku odvedú za spotrebiteľov všetci členovia distribučného kanála ( preto ich nazývame platcami DPH). Pri takejto forme zdaňovania dochádza k obrovským únikom už zo zaplatenej DPH ( a dochádza k jej rozkrádaniu ). Tím našich odborníkov vám predloží odbornú analýzu o tom, ako toto možno dosiahnuť s tým, že štátny rozpočet sa naplní rovnako ako dodnes. Našou úlohou bude ustrážiť, aby sa na ňom neobohacovali rôzne záujmové skupiny, ako je tomu teraz.

Zníženie dane predpokladá príliv investorov ( za lepšími ekonomickými podmienkami ), zároveň to odbúra rôzne štátne dotácie pre vyvolených investorov a v neposlednom rade aj rovnosť šancí pre našich domácich podnikateľov.

Necháme ekonómov prepočítať, čo by priniesla milionárska daň (s jej následným zavedením).

Zabezpečíme zníženie odvodového zaťaženia pre podnikateľov jednak znížením daní všeobecne a aj v mzdovej zaťaženosti. To znamená, že vždy pri zvýšení minimálnej mzdy ( aj mzdy ako takej ), bude ponechaná výška odvodov na dnešnej úrovni. Pre nás sú strední podnikatelia hrdinovia! Oni zvládnu súčasnú byrokratickú záťaž, fungujú v ťažkých podmienkach a napĺňajú štátny rozpočet. Zrušíme novozavedený ročný poplatok ( tzv. licencia v sume 480,- € ) odvodu dane aj pre neprosperujúcich podnikateľov.

6. Chceme presadzovať jasný postoj k prepojeniu na Organizáciu Severoatlantickej zmluvy NATO a to predložením variantu na vystúpenie z NATO a presadenie vojenskej neutrality. Našim cieľom je viesť nekonfliktnú, diplomatickú zahraničnú politiku, bez vojenskej spoluúčasti na akomkoľvek vojenskom konflikte. Vzhľadom na zameranie našej strany necháme o konečnej forme nášho zotrvania či vystúpenia z NATO rozhodnúť občanov vo funkčnom referende.

7. Bezplatné zdravotníctvo je cieľom každého sociálneho štátu a my chceme pre vás zabezpečiť silne sociálny štát. Zdravotníctvo musí byť zdarma a hlavne štátne. Obnova nemocníc, vybavenie jednotlivých oddelení špecializovanými prístrojmi, štátne lekárne aj lieky zdarma pre všetkých. Vyriešiť musíme aj platovú otázku zdravotníckeho personálu. Zo štátnych zariadení vytesníme predajne súkromných lekární aj poskytovateľov súkromných lekárskych výkonov. Štátne nemocnice musia zabezpečiť celkové a cenovo dostupné ošetrenie občana. Súkromné firmy s rôznymi prístrojmi nedostanú v štátnych nemocniciach priestor.

V medziach zdravotníctva treba vyriešiť aj liečbu závislostí. Závislosti ničia rodiny, pretože ich liečba je podmienená dobrovoľnosťou. Závislý človek je hrozbou pre rodinu i spoločnosť. Reštriktívnu podmienku dobrovoľnosti je potrebné odstrániť , máme predsa do činenia s chorým človekom! O následnej liečbe musí rozhodnúť lekár. Zodpovednosť lekára, či lekárov v konzíliu, podložíme zákonným opatrením.

8. Zabezpečíme odbornú prestavbu základného školstva. Školstvo musí byť bezplatné, je však finančne poddimenzované, nie sú učebnice, nie sú pomôcky. Školy očakávajú pomoc od sponzorov a následne deti sponzorov dehonestujú vyučujúcich, ktorí im túto dehonestáciu musia strpieť. Vyučovanie na školách je takýmto správaním narušované, deti sú nesústredené a školstvo stráca kvalitu, ktorá bola kedysi na vysokej úrovni. Podporíme pedagogických pracovníkov pri presadení ich vyšších platov, pri doplnení asistentov pre žiakov ( ktorí asistenta potrebujú ) a pri doplnení učebných pomôcok. 

Zásadný problém vidíme rovnako vo financovaní športu zo strany štátu a ten kto šport reálne vykonával a venoval sa mu aj na profesionálnej úrovni vie, že šport je v tejto krajine na samom konci priorít! Pokiaľ to nezmeníme, vychováme generáciu detí, ktoré budú poznať iba TV, internet, mobil, tablet a počítač... Ak chceme vychovávať Demitrov, Chárov, Hamšíkov, Saganov, Hantuchové, alebo nového Nepelu, musí štát znova podporovať miestne športové kluby a to zásadne, nie iba spôsobom, že zalepíme oči klubu a pošleme im financie na cestovné.... Ak nepríde k zmene, šport v tejto krajine absolútne zanikne a stane sa iba komerciou pre súkromné kluby!

9. Treba si ctiť spoločenské pravidlá, nikto by nemal pociťovať krivdu. Chudoba tu nesmie byť a ani nebude! O chudobných musí byť postarané zo zákona! Občania musia mať aj povinnosti, predovšetkým pracovať. Mnoho ľudí nemá prácu a chceli by pracovať. Treba zamestnať nezamestnaných. Aj tých, ktorí majú ľahšie zdravotné obmedzenia a sú schopní denne pracovať. Treba im pomôcť, umožniť pracovať menej, hoci aj jednu hodinu denne. Podnikatelia tento spôsob zamestnávania nemôžu prijať, oni podnikajú za účelom zisku a nemôžu preberať úlohu štátu. Takýto druh zamestnania musí zabezpečiť štát. Takmer všetky chránené dielne a ich podpora zlou organizáciou práce zlyhali. Pracujúceho človeka si treba vážiť! Pretože žijeme v ťažkej dobe, keď sa často popierajú základné ľudské práva.

Nemožno však podporovať darebákov! Podpora chudobných príde časom v zmysle zákona.

Dávame verejný prísľub, že do času vyriešenia, všetci naši poslanci, ktorí budú pre vás pracovať v parlamente za našu stranu, budú odvádzať 50% zo svojho platu do fondu, ktorý bude spravovať komisia spomedzi vás - ľudí. Budú robiť prerozdelenie peňazí z vytvoreného fondu a určovať, kto potrebuje pomoc a akým spôsobom ju dostane. My budeme nami vytvorený fond prísne kontrolovať.

10. Skutočná národná politika znamená zabezpečenie potravinovej suverenity. Vypracujeme plán, ktorý zabezpečí našu potravinovú nezávislosť a sieť štátnych predajní potravín. Oboje chceme presadiť ako našu poprednú úlohu. Podporíme dofinancovanie poľnohospodárstva ( bez okrádania poľnohospodárov ), vybudujeme sieť štátnych potravín - ako opatrenie pre zachovanie a zabezpečenie kvality potravín a ceny a na podporu domácej výroby a predajcov. Chceme odbúrať reťaz, ktorá sa vytvára pri nákupe potravín. Nie je možné zahŕňať do ceny jednotlivých potravín províziu pre viacerých nákupcov ( pre viac medzičlánkov na jednu konkrétnu potravinu ). Odborné štúdie naplnenia tohto návrhu majú už poľnohospodári dávno vypracované. V prípade nedostatku informácií navrhneme postup využívaný v Rakúsku. Poľnohospodári sa tam venujú chovu dobytka, hydiny a výrobkov z nich. Ich náročná práca je dotovaná štátom priamo, nie sprostredkovane a preto nemajú záujem podvádzať, či statočne nepracovať.

11. Zmeníme systém riadenia štátu v oblasti administratívy. Znížime administratívu a byrokraciu v štáte minimálne o dvadsať percent. Byrokracia prekvitá a jej zbytočnostiam sa už v súčasnosti venujú rôzne organizácie. Každoročne je vyhlásená celoštátna anketa Byrokratický nezmysel ( www.byrokratickynezmysel.sk ). Sú v nej zosumarizované väčšinou nezmyselné dokumenty zo sféry štátnej správy. Žiaľ, súčasná vláda a národná rada sa tejto problematike nevenuje a zistené nedostatky vôbec nerieši.

V rámci zníženia administratívnych úkonov prehodnotíme všetky zmluvy štátu, najmä v stavebnej oblasti a tiež formy verejného obstarávania. Verejné obstarávanie musí dosiahnuť zákonný systém. Považujeme za nežiaduce používať pri štátnych zadaniach subdodávateľské firmy ( až do štvrtého radu ). Neumožníme finančným skupinám nabaľovanie sa na úkor štátu. Doterajšie skúsenosti poukazujú na to, že kilometer diaľnice vieme postaviť len tri krát drahšie, ako napr. v susednom Rakúsku. Keď sa potvrdí, že zahraničná firma nám postaví diaľnice tri krát lacnejšie ako naša, objednáme akúkoľvek výstavbu dodávateľským spôsobom zo zahraničia! Ušetríme štátu peniaze tak potrebné v našom úbohom sociálnom systéme! Zároveň týmto opatrením ochránime drobných subdodávateľov od ich drancovania veľkými firmami. Zrušíme rovnako sprostredkovateľské rozkrádanie cez rôzne zmluvy a poradenské služby všetkého druhu. Každé ministerstvo má dostatok svojich odborníkov a preto štát si nepotrebuje platiť externé poradenské spoločnosti!

12. Otázka ochrany života nenarodených detí rezonuje medzi občanmi rozporuplnými názormi. Tieto rôznorodé názory rozoštvávajú našich občanov. Preto je potrebné názor zjednotiť, minimálne tak, že bude platiť rozhodnutie väčšiny. Podľa strany Priama demokracia je potrebné chrániť všetky deti - aj nenarodené, ale vzhľadom na rôznorodosť názorov voličov, zabezpečíme k tejto otázke referendum. Nech si občania vyberú, aký právny stav pri riešení tejto otázky je v našom štáte potrebný. Zastávame ten postoj, že štát, ktorý sa nevie postarať o narodené deti a rovnako nechráni deti ešte nenarodené, ktoré prichádzajú na svet, takýto štát nemá budúcnosť! Súčasný benevolentný prístup k životu zo strany západných krajín a extrémny liberálny pohľad na fungovanie spoločnosti, je cesta do chaosu a morálneho úpadku!

13. Návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov v roku 2016 neprešiel. V prípade vašej dostatočnej podpory tento zákon presadíme. Je veľmi dôležitý pre odbúranie korupcie a pretrhnutie pochybných prepojení všetkých politikov.

14. Zabezpečíme zlepšenie vymožiteľnosti práva. Pokúsime sa o to zavedením umelej inteligencie do riešenia sporov v súdnictve. Postoj štátu zmeníme aj ku kauzám, ktoré roky ubližujú nášmu ľudu. Prvoradé bude zrušenie exekúcií, zrušenie nemilosrdných poplatkov za exekúcie, následne donútime neprispôsobivých občanov k dodržiavaniu finančnej disciplíny, najmä tých, ktorí si exekúcie spôsobujú sami svojou nezodpovednosťou. Potrebné je aj odškodnenie občanov, ktorí vinou zlých a nezákonných rozhodnutí prišli o majetok.

K vytýčenému cieľu nám pomôže úplná harmonizácia právneho poriadku v štáte a práva členských štátov Európskej únie s európskou legislatívou. Vytratí sa tak svojvôľa rozhodovania v súdnictve.

15. Ochrana životného prostredia nášho štátu je veľmi chabá. Celosvetovú degradáciu životného prostredia spôsobuje zdokonaľovanie marketingových nástrojov vyvolávajúcich umelé konzumné ľudské potreby v kombinácií s rastom priemyselnej výroby a nízkym kultúrnym povedomím. Náš štát nie je výnimkou. Náš životný štýl v znamení "po nás potopa" spôsobuje alarmujúci stav. Ak sa nevzbúrime súčasnej situácii, nezanecháme našim deťom žiadne lesy, žiadny čistý vzduch a obmedzíme ich spotrebu vody. Okrem toho chémia, ktorá sa dostáva do ovzdušia a rastlín, ktoré konzumujeme, spôsobuje nárast onkologických ochorení, alergie a zvyšujúci sa stres kardiologické ochorenia. Budeme dbať na možnosti využívania alternatívnych zdrojov. Zákonne upravíme možnosť využívania skládok odpadu a postupne sa pokúsime existujúce skládky odstrániť. Do riešenia odstránenia skládok budú finančne zapojení aj tí, ktorí toto obrovské znečisťovanie spôsobili.

16. Odmietame povinné prijímanie migrantov a prispievanie na nich v tej forme, ako sa od nás požaduje - ako plán, spočívajúci v povinných kvótach odberu direktívne stanoveného počtu migrantov členskými krajinami EÚ. Odsudzujeme politiku multikulturalizmu a miešania národov. Sme odporcami afro-ázijskej migračnej invázie. Sme presvedčení, že desiatky miliónov legálne navezených presídlencov z najdivokejších útrob Afriky a Ázie rozvráti prostredie svojich hostiteľov na nepoznanie. Väčšina občanov disponuje názorom, že nelegálne prisťahovalectvo ohrozuje európsku stabilitu. Keďže ide o porušovanie pravidiel právneho štátu a jeho základných pilierov, musia ísť všetky kompromisy bokom.

Doterajšie medzinárodné zmluvy bežnej migračnej politiky vyhovujú a budú dodržiavané.

Budeme sa uberať formou, a aj prezentovať riešenia, ako má rímskokatolícka charita. Rozhodne chceme pomáhať. Podľa zváženia a podľa svojich možností prispieť ako štát na obnovu zničených oblastí, aby sa mohli utečenci vracať späť do svojich krajín. V prípade, že by sa situácia vyhrotila do extrému a EÚ by nám chcela nadiktovať niečo s čím nebudeme súhlasiť, vypíšeme funkčné referendum, aby ľudia povedali svoj názor. Novodobá prestavba klasickej demokracie na liberálnu vedie k tomu, že pôvodné obyvateľstvo sa krok za krokom zbavuje práva vyžadovať od prisťahovaleckých menšín, aby prijímali väčšinovú kultúru, hodnotovú sústavu a spoločenské normy!

17. Budeme apelovať na zásadnú zmenu vo fungovaní Európskej únie. Treba zmenu v zložení napr. Európskeho parlamentu - to znamená zrovnoprávniť hlasovacie práva na rovnaké počty poslancov v Európskom parlamente, prezentovať upevnenie postavenia každého členského štátu a posilnenie svojich domácich parlamentov, nie ich oslabovanie ako je súčasný trend. Treba zabrániť diktátu zo strany Európskej únie a ich predstaviteľov! V oblasti migrácie treba aj na úrovni EÚ zaujať jednotné stanovisko a migrantov poslať späť do ich vlasti. Národy a štáty strednej Európy, ktoré nikdy nikoho nekolonizovali, musia jednoduchšie obhájiť svoj postoj neprijímania migrantov. Môžu k tomu využiť hodnotové rozdielnosti medzi západným a východným krídlom EÚ ako jeden zo strategických postupov.